Odstoupení

Postup při odstoupení od kupní smlouvy

( podle §1829 odst. 1 ObčZ )

Tento postup při odstoupení od smlouvy byl zpracován jako sdělení Kupujícímu v souvislosti s ust. §1820 odst.1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  (dále jen „ObčZ“).

1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1818  ObčZ  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě Kupující kontaktuje provozovatele osobně v provozní době v Obchodě Václavské náměstí 819/43, Praha 1, 110 00, 2. Patro po předchozí telefonické domluvě nebo písemným oznámením, které doručí na adresu: Bechick.com, Václavské náměstí 819/43, Praha 1, 110 00 a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být svěřeno k doručení poštovní doručovací službě (Česká pošta) nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Právo na odstoupení od smlouvy, v souladu s § 1837 odst. 1 ObčZ, spotřebitel nemá, v případě smluv:

 

a)    na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před  uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b)    na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

c)     na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

d)     na dodávku  zboží, které podléhá rychlé zkáze,

e)     na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možno vrátit,

 

1.2. Pokud byla kupní smlouva uzavřena distančně, má Kupující  nárok na odstoupení od kupní smlouvy během 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez sankcí ( v souladu s §1833 ObčZ), avšak pouze pokud zboží splňuje následující podmínky:

 

a) Zboží je kompletní a nepoškozené

b) se Zbožím bylo nakládáno  tak jak se s ním má nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti

c) Zboží je  určeno k jednorázové spotřebě

 

1.3. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Provozovateli  vydat vše, co na základě kupní smlouvy a užíváním Zboží získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Provozovatel uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Provozovatel může uplatnit náhradu škody po Kupujícím při odstoupení od smlouvy pokud:

 

a) Byl původní obal zboží poškozen nebo zničen

b) Bylo zboží po převzetí opakovaně používáno a nebylo s ním nakládáno tak jak se s ním má nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti

c) Bylo zboží poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím podstatným způsobem

e) Kupující nevrátí zboží kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)

 

1.4. Odstoupení musí být provedeno písemně či emailem, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu. Podmínky jsou v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) ObčZ uvedeny na webových stránkách internetového obchodu www.bechick.com.

 

1.5. Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen ( § 1832 odst. 1 ObčZ ) vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží v plné výši, pokud platba za zboží již proběhla, a to nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží, a to stejným způsobem jak provozovatel peněžní prostředky přijal, pokud kupující neodsouhlasí jiný způsob vrácení. Provozovatel má však právo vrácenou částku snížit, na základě odpovědnosti za škodu na straně Kupujícího, o výši případné vzniklé škody.

 

1.6. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

 

1.7. Provozovatel nevrací Kupujícímu ( v souladu s § 1832 odst.3 ObčZ) náklady na dodání, které od Kupujícího přijal, protože kupující byl na tuto skutečnost upozorněn, v souladu s § 1820 odst.1 písm. g), na webových stránkách internetového obchodu www.bechick.com již při výběru způsobu dodání.

 

1.8.  V případě odstoupení od smlouvy podle těchto VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno na adresu Bechick.com, Václavské náměstí 819/43, Praha 1, 110 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději                do  14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Provozovateli. Zboží musí být Provozovateli vráceno spolu se vším, co k němu bylo poskytnuto (protiprachové pytlíky, zámky s klíči atd.). Pokud nebylo zboží po odstoupení od smlouvy doručeno zpět je tento právní úkon, odstoupení od smlouvy, nicotný (nulitní) od samého počátku a Provozovatel není povinen vrátit peněžní prostředky.

 

1.9. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím podle těchto VOP je Provozovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména  za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, nadmíru opotřebeno či částečně spotřebováno, aby mohl stanovit případnou výši škody.

 

1.10. Prodávající je taktéž oprávněn (nikoliv však povinen) vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. 

 

1.11. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má Provozovatel právo, v případě škody způsobené Kupujícím, na náhradu nákladů vynaložených na uvedení zboží do původního stavu. Tyto náklady budou Provozovatelem vždy individuálně posouzeny a Provozovatel je započte proti kupní ceně za vrácené zboží. 

 

1.12. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 ObčZ darovací smlouva pozbývá platnosti a účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

 

1.13. Pro vyloučení pochybností platí, že tento čl. 4 VOP se neaplikuje v případě, že k uzavření kupní smlouvy dojde v Obchodě.

 

1.14. Odstoupení od smlouvy se vyřizuje v souladu s postupem dostupném na webových stránkách http://www.bechick.com/Stranky/Odstoupeni, ObčZ, Zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, na základě vyplněného písemného odstoupení.

 

  

2. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem

2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

 

2.2. Provozovatel i Kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

 

2.3. Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího e-mailem   na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží včetně nákladů na dopravu, pokud již  byla uhrazena.

 

2.4. Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží.

 

3. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář je uveden na webových stránkách zde (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy).

 

 

Kupující 

Jméno a příjmení ……………………………….
Adresa…………………….. 
email ………………………… Prodávající

Bechick.com

Václavské náměstí 819/43
110 00 Praha 1 – Nové Město


IČ:00934666          DIČ: CZ8661165579DOPORUČENĚ


V ………………, dne……………… Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Ve Vašem internetovém obchodě bechick.com jsem si objednal …………………………..………………. 

v hodnotě ……….……, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne …………………………………..….

(číslo faktury ………………….).

Na základě § 1829 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné čtrnáctidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo…………………….vedený u …………………………….

 

 

S pozdravem


vlastnoruční podpis

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.