Reklamace

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1.1. 2021 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.bechick.com Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

      

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ( dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Převzetím zboží je okamžik převzetí zboží od dopravce. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka - dále jen záruční list) se všemi, zákonem stanovenými,  údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství ...).

      

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí spotřebního zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba (§ 2165 odst. 1 ObčZ) je obecně 24 měsíců*).             .

* Záruka se nevztahuje na:

  • spotřební zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.)
  • na vady spotřebního zboží odpovídající obvyklé míře opotřebení způsobené jeho používáním
  • na vady spotřebního zboží u použitých věcí odpovídající obvyklé míře opotřebení způsobené jeho používáním, kterou mělo věc při převzetí kupujícím.
  •  Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, pouze s jeho souhlasem, ne však na méně než  12 měsíců u prodeje použitého zboží. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci..( § 2168 ObčZ)
  •  

Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě nebo jiném prodejním dokladu sloužícím jako doklad o záruce. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty.

Reklamační lhůty se řídí, v rámci zákonné záruční lhůty zák. č. 89/202 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

     Záruční dobu nelze zaměňovat se životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání          

     a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu

     a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

    U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

 

III. Záruční podmínky

1. Kupující  je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit společně s vyplněním  reklamačního  formuláře  ( uveřejněným na webových stránkách www.bechick.com) na:

- emailovou adresu contact@bechick.com, nebo

- poštovní adresu Bechick.com, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00,

nebo

- osobně  na  adrese Krakovská 1392/7,  Praha 1,  110 00, po předchozí telefonické domluvě na tel. 776 743 701

Dále je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat   faxem,  e-mailem,  nebo  poštou  Prodávajícímu.  Dodatečná reklamace  neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

3. Místem pro uplatnění reklamace je Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00.  U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, doporučujeme kupujícímu v zájmu urychlení reklamace uplatnit tuto přímo v autorizovaném servisním středisku, nebo v místě prodávajícího.

4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Bechick.com, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat:

- reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, manuálů),

- přiložit kopii nákupního dokladu, fakturu, záruční list atd.

- podrobný popis závady a

- dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo).

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Zásilky zasílané na dobírku nebo jinou adresu nebudou přijaty !

 

5. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejný výrobek a v případě, že výrobek obsahuje sériové číslo pak i stejné sériové číslo. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže    a nedoloží skutečnosti jinak.

 

6. Záruka nemusí být uznána při vadách vzniklých špatnou obsluhou, neodborným, nebo  nepřiměřeným zacházením, použitím v rozporu s uživatelskou příručkou, je-li ta součástí dodávky.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) elektrickým přepjetím (viditelné spálené součástky nebo plošné spoje)

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobce určeno,

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče  o zboží,

e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu  s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

f)  provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

g) zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

h) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

7. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

 

8. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

 

9. Pro bezproblémové přijetí reklamace kupující doporučuje, aby zboží nebo jeho součásti byli k reklamaci předávány v neznečištěné formě a aby splňovali základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. 

      

IV. Způsob vyřízení reklamace

 

Shoda s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou nebo trpí vadami (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou nebo dodáním chybějící věci, nebo její opravou. Dále může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit okamžitě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Kupujícím má v závislosti na povaze vady zboží při uplatnění zákonné záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

 

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

      

Náklady při ukončení reklamace

Nepřevezme-li   Kupující   Prodávajícím   vrácenou  zásilku   s reklamovaným Zbožím po vyřízení

reklamace,   zavazuje  se   zaplatit   Prodávajícímu  skladné  ve   výši   20,- Kč za každý započatý

den  uskladnění  zboží.  Skladné  bude  počítáno  od   10. Dne  po  vrácení  Zboží  Prodávajícímu

     po  jeho  uložení Prodávajícím  v   prodejně pro   Kupujícího.  Pokud    výše    skladného dosáhne

dosáhne  60 %  kupní  ceny uskladněného  zboží,  je Prodávající   oprávněn  nevyzvednuté zboží

prodat  Po   odečtení   skladného   a   dalších   nákladů   spojených  se  skladováním a  prodejem

zboží  bude zbylá  částka  vrácena Kupujícímu na adresu, kterou uvedl při uplatnění reklamace.

      

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál ( výměnný obal, baterie apod.), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

      

VI. Bezplatný servis

V případě, že u výrobku je výslovně uvedeno, že po uplynutí 24 měsíční záruční lhůty sena výrobek vztahuje bezplatný servis, pak bude takový produkt v případě vady přijat i po lhůtě 24 měsíců a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry.

 

VI. Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh  výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního  je předpokladem naplnění užitné hodnoty  a účelu užití zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku  k nevhodnému účelu.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

Za účelem správného výběru odpovídající zboží poskytuje internetový obchod poradenskou službu prostřednictvím svého prodejního personálu.

 

VII. Pozáruční opravy:

V  případě  zajišťování  pozáručních  oprav   je  nutné  při  příjmu zboží  do  opravy uhradit částku  

za diagnostiku závady a její sdělení zákazníkovi včetně vyjádření k  rozsahu  navrhované opravy 

a  předpokládané  ceny.  Pokud  zákazník  tento návrh  akceptuje a  souhlasí s opravou, je  tento

poplatek  zahrnut  do  ceny  opravy. Jestliže  však   zákazník  z  jakéhokoliv   důvodu  od  opravy

odstoupí,  poplatek   za   diagnostiku   je   použit  na  náklady   za   zjištění  závady  a  manipulaci

 s výrobkem.

 

Poplatek je  n e v r a t n ý.

Výše poplatku je 250,-  Kč ( slovy:dvěstěpadesát ).

 

 

Reklamační list

 

Reklamační list

 

Bechick.com, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00

IČO: 00934666, DIČ: CZ8661165579

 

REKLAMAČNÍ LIST číslo: ……….

 

REKLAMUJÍCÍ : Firma/jméno a adresa

 

 

 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon / fax:

Mobil:

E-mail:

 

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

 

DATUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury)

 

ČÍSLO FAKTURY:

 

Výrobní číslo zboží:

 

Přiložené doklady:

( Faktura, záruční list,dodacílist, apod.)

 

Obsah balení při odeslání:

 

 

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                       Podpis reklamujícího: _________________________________________

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce)

Jméno technika:

 

Vyjádření technika:

 

 

 

 

 

  Datum: __________________                             Podpis technika: _________________________________________

 

 

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené**

Poznámky:

 

 

Datum: __________________                             Podpis prodejce: _________________________________________

**) Nehodící se škrtněte!

 

NEBO pokud vracíte zboží do 14 dnů nepoužívané, vyplňte tento formulář:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: BECHICK.COM, Krakovská 1392/7, Praha 1, 110 00

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy/objednávky č:…

 

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše adresa: …

Číslo účtu pro vrácení peněz: …

Název vráceného zboží: …

Počet kusů, které vracím: …

 

 

připojte svůj podpis:                                                                            _____________________

Datum: …